หน้าแรก

led 3d_2

     การสร้างโคมไฟ LED แบบ 3 มิติ


     ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกในอนาคต จึงควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักเห็นถึงความสำคัญ  และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำด้วยตนเอง (Hands-on) และการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา (Maker) ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ด้วยฝีมือของตนเอง   (Do it your self) ผ่านการบูรณาการในการเรียนรู้สร้างโคมไฟ LED แบบ 3 มิติ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ดังกล่าว อันจะทำให้ผู้รับการอบรมได้ ทดลองศึกษาเรียนรู้วงจรอิเล็คทรอนิคส์เชื่อมโยงกับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์
     ดังนั้น  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  เทศบาลนครขอนแก่น  จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างโคมไฟ LED แบบ 3 มิติ เพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อไปในอนาคต


 


     -


     


     วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  (1 วัน/ 6 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.00 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     - เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 11-18 ปี


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ดี

 

     - เนื่องจากมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน ควรเตรียมถุงมือและหน้ากากอนามัยมาด้วย


     - เด็กและเยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยตัวเอง (Do it  your self)
    
- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการสร้างโคมไฟ LED แบบ 3 มิติ
     - เด็กและเยาวชนสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป   
     - เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัดผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น