หน้าแรก

 iot smart_home-2019

     การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย


    ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงานทำให้ได้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ ระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์มีหลักการทำงานเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคือประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมการทำงานที่ได้โปรแกรมไว้ โดยมุ่งเน้นสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านสมองกลฝังตัวเพื่อตอบสนองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในยุค 4.0 ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งาน Arduino และการเขียนโปรแกรมการทำงานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมรอบบ้านพัก ที่อยู่อาศัย การทำงานแบบอัตโนมัติ การแสดงข้อมูลแจ้งเตือนต่างๆ หรือนำไปประยุกต์ใช้งานสำหรับงานอื่นๆ ได้


     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT บอร์ด NodeMCU เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
     - การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สำหรับเขียนโปรแกรม และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ
NodeMCU
     - การออกแบบวงจร และการต่อวงจรเซ็นเซอร์ต่างๆ กับบอร์ด NodeMCU
     - การเขียนโปรแกรมและอัพโหลดโปรแกรมเข้าสู่บอร์ด
NodeMCU
     - การตั้งค่าและการจัดการ Blynk App สำหรับการควบคุมและดูการรายงานข้อมูลต่างๆ ของเซ็นเซอร์


     - Arduino IDE
     - NodeMCU v.3
     - DHT22 Sensor
     - IR Flame Sensor
     - MQ-2 Smoke Gas Sensor
     - Soil Moisture Sensor
     - Relay
Module
     - Jumper Wire
     - Smart Phone + Blynk App


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 ธันวาคม 2561  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยจะเหมาะสมมาก

 

     ศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ยืมใช้ในการฝึกอบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้
     (หากสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


     - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของบอร์ดคอนโทรลเลอร์และด้าน IoT
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน Arduino และอุปกรณ์ด้าน IoT ในการทำงานจริงได้
     - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมในการใช้งานด้าน IoT เบื้องต้นได้
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          มือถือ    :
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101

          โทรสาร  : 043-224330
          อีเมล์    : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด


(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)NodeMCU


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น