หน้าแรก

 powerpoint advance_62

     เทคนิคการสร้างงานด้วย PowerPoint ขั้นสูง


     ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ได้เห็นความสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์   
     ดังนั้นศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  เทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT สำหรับประชาชนทั่วไปขึ้น ในหลักสูตร เทคนิคการสร้างงานด้วย PowerPoint ขั้นสูง ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบ และขั้นตอนการสร้างงานจาก Microsoft PowerPoint เพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ที่รับไปปรับใช้ประโยชน์ในการเรียน การทำงาน และในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป


 


     - การใช้งานแถบเครื่องมือต่าง ๆ , คำสั่ง Shortcut คีย์ลัดต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น
     - เทคนิคการสร้างงานด้วยรูปภาพ รูปภาพออนไลน์ ตาราง  แผนภูมิ Smart Art
     - เทคนิควาดภาพกราฟิกด้วยคำสั่ง AutoShape
     - เทคนิคการสร้างงานอินโฟกราฟิก
     - เทคนิคการนำเสนอ (Slide Show), การใช้คำสั่งควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition)
     - เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation), การนำเสนอ Movie (ไฟล์คลิปวิดีโอ) Youtube
     - เทคนิคพิเศษ การนำเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action) เทคนิค Tips & Tricks อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
     - สร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิกแต่ละประเภทตามความสนใจของแต่ละบุคคล
     - การ save ผลงานเป็นไฟล์ชนิดต่าง ๆ และการเผยแพร่ผลงาน


     - Microsoft PowerPoint 2016

     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 มีนาคม 2562  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     - นางสาวณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์


     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     - ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานนำเสนอ


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

     -


     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้างงานนำเสนอได้
     -
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
     - เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น