หน้าแรก

 character design

     การออกแบบคาเรกเตอร์การ์ตูนด้วย PowerPoint


     ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ได้เห็นความสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์   
     ดังนั้นศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  เทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT สำหรับประชาชนทั่วไปขึ้น ในหลักสูตรการออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูนด้วย PowerPoint เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบ เทคนิคและขั้นตอนการสร้างสรรค์การ์ตูน ด้วย PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้เข้าถึง เข้าใจ สามารถนำทักษะความรู้ที่รับไปปรับใช้ประโยชน์ในการเรียนการทำงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป


 


     - การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น
     - หลักการออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูน
     - การใช้งานแถบเครื่องมือต่างๆ สำหรับเขียนการ์ตูน
     - รู้จักคำสั่ง Shortcut คีย์ลัดต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น
     - การออกแบบคาเรกเตอร์การ์ตูน
     - การแสดงอารมณ์ในการสื่อสาร
     - การใช้เส้นเป็นส่วนประกอบเพื่อเเสดงความรู้สึก
     - การใส่ความมีชีวิตชีวาให้ตัวการ์ตูน/มุมของภาพ การจัดองค์ประกอบ
     - การทำการ์ตูนเคลื่อนไหวเบื้องต้น


     - Microsoft PowerPoint 2016

     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม 2562  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     - นางสาวณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์


     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     - ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานนำเสนอ


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

     -


     - ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยง่าย
     - ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการออกแบบ เทคนิคและขั้นตอนการสร้างสรรค์การ์ตูนด้วย PowerPoint
     - ผู้เข้าอบรมเกิดการฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น

     - เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          โทรศัพท์ : 084-5830208
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น