User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

 มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 100 ตารางเมตร ประกอบด้วย

e-Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นห้องสมุดรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยด้วยการออกแบบ ตกแต่งให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยสีสัน สนุกสนาน  มุ่งเน้นให้เยาวชนรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นำเสนอหนังสือ นิตยสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 e-Learning ให้บริการสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย  ตลอดจนให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา  เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับเยาวชน ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

 

 

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น