User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 60 ตารางเมตร

เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการนำเสนอ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น