ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

Arrow up
Arrow down
Black Ribbon
Copyright 2019 - สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข กลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการควบคุม กำกับ ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย

f t g