ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

Arrow up
Arrow down
Print

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานจัดทำงบประมาณรายรับ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำ บัญชีการเงิน และทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพร่วมกับประชาชน ชุมชน องค์กรและหน่วยงาน
  3. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการกองทุนสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพชุมชน
  4. จัดการและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ
  5. การนิเทศติดตามประเมินผลงานเผยแพร่ความรู้กองทุนสุขภาพ
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
Details: | Hits: 1301