Print

พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในคำนิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้

Details: | Hits: 1483